Fabus

Regulamin

Regulamin Firmy przewozowej FABUS Dzieran Łukasz

 

1.Postanowienia ogólne

1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  1. a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
  2. b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie ważnych zezwoleń oraz licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.

1.2 Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

  1. Pasażer

2.1 Pasażer ma obowiązek posiadać przy sobie ważne dokumenty uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy).
Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega sobie prawo, że pojazd nie będzie czekać na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.

2.2 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busa. Powinien zająć miejsce w samochodzie wskazane przez obsługę, kierowcę.

2.3 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.4 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

2.5 Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

2.6 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

2.7 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

2.8 W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

2.9 W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie opóźnień w odjeździe.

 

  1. Przewoźnik

3.1 Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

3.2 Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie.

3.3 Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.4 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

  1. a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
  3. c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

3.5 W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

3.6 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

3.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).

3.8 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

3.9 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

3.10 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

 

  1. Rezerwacje

4.1 Rezerwacji można dokonać telefonicznie, sms, e-mail podając następujące dane:

– Imię Nazwisko, adres odbioru, adres docelowy, nr telefonu oraz datę podróży

4.2 W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:

  1. a) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości przejazdu,

4.3 W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd busa, lub rezygnacji na 24 godziny przed wyznaczoną godziną wyjazdu, przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości przejazdu.

 

  1. Bagaże

5.1 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu:

2 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 25 kg.

1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.

5.2 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem . Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

5.3 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

5.4 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

5.5 Przedmioty pozostawione w busie lub zapomnienie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika , są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.

 

6.Postanowienia końcowe

6.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)